Palvelut

PALVELUT

Toteutamme laaja-alaisesti erilaisia fysioterapia-, lymfaterapia – ja ratsastusterapiapalveluita sekä hierontaa.


FYSIOTERAPIA

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan toimintakykyä ja liikkumista.

Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen.

Fysioterapiassa pyritään vaikuttamaan edistävästi asiakkaan tilanteeseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, kinesioteippausta tai cryonic-huippukylmähoitoa. 

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan.

Fysioterapeutti arvioi apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää


LYMFATERAPIA

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus.

Imusuonisto, jonka toimintaa lymfaterapialla tuetaan, on verenkierron kanssa rinnakkainen kuljetusjärjestelmä. Sen tärkein tehtävä on poistaa kudoksista sinne jäänyt neste- ja valkuaisainekuorma.

Pääindikaation lymfaterapialle muodostavat lymfaödeeman eri muodot. Lymfaödeemassa imusuoniston kuljetuskapasiteetti on laskenut tasolle, joka on riittämätön kudoksiin jääneen kuorman poistamiseksi. Sen syyt voivat olla primäärejä (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö) tai sekundaareja (imusolmukkeiden poisto ja sädetys, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot; yleensä erysipelas eli ruusu).

Myös erilaisten leikkauksien jälkeinen kuntoutuminen nopeutuu kun lymfaterapian avulla saadaan turvotusta vähennettyä.

Lue lisää


RATSASTUSTERAPIA

Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen toiminnallinen kuntoutusmuoto, jossa kuntoutuja, terapiahevonen ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä töitä yksilöllisesti asetettujen , kokonaiskuntoutusta tukevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratsastusterapiaa tarjoamme Virroilla, Alavudella ja Keuruulla.  Virroilla terapian toteutuspaikkana on Mallatin ratsutila, Alavudella Tuurin hevospuisto ja Keuruulla ponilaakso.  Käytössä on terapiaan koulutetut hevoset sekä tarvittaessa avustaja terapiatilanteissa. Tallilla käytössä on ramppi selkäännousuun, maastoja, aidattu ratsastuskenttä, maneesi sekä terapian apuvälineitä kuntoutujan yksilölliset tarpeet huomioiden.  Ratsastusterapian painoraja on 75 kg.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa kuntoutuja on jatkuvassa kosketus-, liike-, ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.  Asetettujen tavoitteiden mukaisesti terapeutti valitsee käytössään olevista terapiahevosista kuntoutujalle liikkeiltään, luonteeltaan ja olemukseltaan parhaiten soveltuvan ponin tai hevosen. Hevonen on luonnostaan sosiaalinen ja yhteistyöhaluinen , johon kuntoutujan on helppo ottaa kontaktia. Hevosen kanssa toimiminen on palkitseva kokemus, joka motivoi harjoittelemaan vaikeampiakin asioita. Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen terapiamuoto, joka kuntouttaa niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti kuin kognitiivisesti.

Ratsastusterapian keskeinen tekijä on liikevuorovaikutus. Se vaikuttaa tunto-, tasapaino-,  ja liikeaistijärjestelmien kautta vahvistaen kehontietoisuutta, joka on perustana motoriselle ja psyykkiselle kehitykselle.  Ratsastusterapiaan voidaan sisällyttää tavoitteiden mukaisesti hevosen selässä tehtävän harjoittelun lisäksi hevosen hoitotoimenpiteitä, taluttamista tai talliympärtistössä tapahtuvia toiminnallisia harjoitteita. Talliympäristö tarjoaa myös erilaisia haju-, näkö- ja kuuloaistikokemuksia.

Maasta käsin tehtävä harjoittelu voi tapahtua ennen ratsastusta tai sen jälkeen. Työskentely ennen ratsastusta on usein valmistavaa harjoittelua, jossa oheisharjoitusten avulla valmistellaan kuntoutujaa ratsastusosuuteen. Esimerkiksi toiminnanohjaukseen, hahmottamiseen ja hienomototiikkaan liittyviä taitoja harjoitellaan hevosta hoidettaessa ja varustettaessa. Ratsastuksessa terapeutin ohjaamana ja avustamana hyödynnetään hevosen kuntoutujassa aikaansaamia liikkeitä, mm. painonsiirtoja ja kiertoliikkeitä. Haastavuutta harjoitteluun saadaan maastojen vaihtelulla, jossa hevosen liikkeeseen saadaan haluttua muutosta ylä-ja alamäkien sekä erilaisten alustojen avulla. Toiminnallisten harjoitteiden osuus voi painottua myös ratsastusosuuden jälkeiseen aikaan, jolloin päästään hyödyntämään hevosen liikkeen aikaansaamaa keskivartalon aktivoitumista ja hallintaa esim. seisoma-asennossa työskentelyyn tai siirtymisten harjoitteluun. Hevosen hoitotoimenpiteiden avulla voidaan pystyasennon lisäksi harjoittaa silmä-käsi yhteistyötä, käden hienomotoriikkaa ja tuntoaistimuksia, vartalon keskilinjan ylittämistä sekä kiertoja, sarjallista tiedon käsittelyä sekä oman toiminnan arviointia.

Hevosen kanssa toimiminen tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät kuntoutujan tunne-elämää ja kommunikointikykyä. Hevonen ja talliympäristö antavat toiminnalle selkeät rajat ja tarjoavat monipuolista ja konkreettista toimintaa. Kuntoutujalla, joilla on psyykkisiä tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä haasteita, terapiassa korostuvat vuorovaikutukselliset tavoitteet.

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, jonka tavoitteena on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen arkielämään.  Ratsastusterapian tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti ja ne linkittyvät aina kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan.

Ratsastusterapian vaikutuksia mm. 

 • karkeamotoriikan parantuminen
 • hienomotoriikan parantuminen
 • tasapainon kehittyminen
 • pään- ja vartalonhallinnan kehittyminen
 • kuntoutuja saa symmetrisen kokemuksen kehon asennosta ja liikkeestä
 • istuma- ja seisoma-asennon kehittyminen
 • asennon ja liikkeen hallinnan kehittyminen
 • keskivartalon lihasten aktiivisuuden lisääntyminen
 • spastisuuden lievittyminen
 • hevosen liike mobilisoi lonkkien, lantion  ja selkärankan liikkuvuutta
 • kävelyn laadun paraneminen
 • kehontietoisuuden lisääntyminen
 • hengityksen tehostuminen
 • itsetunnon kehittyminen
 • Toiminnanohjauksen parantuminen
 • hahmottamisen parantuminen
 • kuntoutujan luottamus omiin kykyihin kasvaa
 • mielen tasapainottuminen

Ratsastusterapian soveltuvuus

Ratsastusterapia soveltuu monille kuntoutujille mm.

 • neurologiset sairaudet mm. CP, MS, AVH, Selkäydinvammat
 • tules- ja reumaattiset sairaudet
 • kielen- ja puheen häiriöt mm. autisminkirjo, ADHD
 • kehitysvammat
 • monisairaat
 • mielenterveyskuntoutujat

Ratsastusterapia toteutetaan jaksoina, joiden pituus vaihtelee kuntoutujan ja kykyjen mukaan. Jaksot voivat olla esim. 20-50 kertaa vuodessa ja yksittäisen terapian kesto pääsääntöisesti 60 minuuttia, huomioiden kuntoutujan kyvyn ja parhaan mahdollisen harjoitusvaikutuksen aikaansaaminen.  Terapiassa voidaan käyttää tarvittaessa vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten tukiviittomia sekä kuvakommunikaatiota.

Ratsastusterapia on itsenäinen terapiamuoto ja sitä voi saada KELA:n vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Myös kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiiri, hyvinvointialue, vakuutusyhtiö tai kuntoutuja itse voivat toimia maksajina.

Lue lisää

_______________________________________________________

AKUPUNKTIO

Akupunktiota käytetään lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa. Akupunktio lievittää kipua ja rentouttaa lihaksia ja voidaan siirtyä nopeammin aktiivisiin harjoituksiin.

Erilaisia päänsärkyjä, esimerkiksi migreeniä, on hoidettu hyvin tuloksin akupunktiolla. Akupunktuurilla voidaan helpottaa myös allergista nuhaa, astmaa, ihottumia, säärihaavoja, kuukautis- ja synnytyskipuja sekä erilaisia toiminnallisia vatsavaivoja. Hyviä tuloksia on saatu ennen ja jälkeen leikkausta annetulla neulahoidolla.

Akupunktuurihoitoon liittyy usein myös myönteisiä oheisvaikutuksia, kuten unen laadun, vastustuskyvyn ja aistitoimintojen parantuminen, yleinen rentoutuminen, stressin ja ummetuksen häviäminen, luovuuden lisääntyminen, hormonitoiminnan normalisoituminen ja allergiaoireiden väheneminen.

Hoitokertojen määrä arvioidaan potilaan tilanteen mukaan. Usein 1-2 kertaan viikossa ja yhteensä 8-10 kertaa annettu hoito on määrällisesti riittävä. Akuuteissa vaivoissa jo muutama hoitokerta voi antaa avun. Akupunktuurin teho voi kestää tunneista vuosiin. Oireiden helpottumisen jälkeen monet potilaat tarvitsevat vain pari hoitokertaa vuodessa pysyäkseen oireettomana.

Akupunktuuriin voidaan tarvittaessa yhdistää TNS-sähkökipuhoito. Tähän tarkoitukseen on olemassa omat sähköhoitolaitteet. Sähköllä voidaan tehostaa neulahoidon vaikutusta.

Lue lisää


HIERONTA

Hieronta on hyvin vanha, perinteinen hoitomuoto, jolla tarkoitetaan käsintehtyä, pehmeiden kudosten erilaista, liikkuvaa muokkausta – esimerkiksi painelua tai sivelyä.

Hieronnassa käytetään viittä perusotetta, joita ovat sively, hankaus, pusertelu, täristys ja taputus. Jokaisella hierojalla on oma ”käsialansa”, eli tapansa soveltaa otteita asiakkaan tarpeiden mukaan. Erilaisista tyyleistä huolimatta hieronnan tavoite on aina sama: tuottaa asiakkaalle hyvää oloa, helpottaa hänen mahdollisia vaivojaan ja ennaltaehkäistä tulevia vaivoja.

Hieronta sopii kenelle tahansa, iästä ja ammatista riippumatta.


KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Meillä Kelan vaativana kuntoutuksena on saatavilla fysioterapiaa, allasterapiaa ja ratsastusterapiaa.

Myöntämisedellytykset:

 • henkilö on alle 65-vuotias
 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia.
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita.

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoututetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia, reumaatikkoja, CP-vammaisia henkilöitä sekä erilaisia lihastauteja , MS-tautia, ALS:a tai Parkinsonin tautia sairastavia.

Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen, kivuttomuuteen tai tasapainon paranemiseen. Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa. Kuntoutuksella pyritään elämänlaadun paranemiseen ja siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään.

Kävelykuntoutukseen meillä on painokevennetty kävelymatto.

Neurologinen fysioterapia voi olla esimerkiksi käden/yläraajan toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyn harjoittelua. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös allasterapiana. Suurin osa neurologisen fysioterapian asiakkaista tulee kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri

Lue lisää


CRYONIC-HUIPPUKYLMÄHOITO

Neurocryostimulation technologies

Ainutlaatuinen lääkkeetön menetelmä vammojen ennaltaehkäisyyn, sekä kivun, vammojen ja sairauksien hoitoon.

Cryonic-kylmähoitolaitteet akuuttiin ja krooniseen kipuun 

Tyytyväiset hoitajat ja asiakkaat kuvaavat kylmähoitoa:

Tehokas – vasteet yleensä välittömät ja pitkäkestoiset

Monipuolinen – TULE-hoidot, liikkuvuusongelmat, krooninen ja akuutti kipu, urheiluvammat, reumasairaudet, leikkauksen jälkihoito

Erittäin nopea – helppo yhdistää muiden hoitojen kanssa, hoitajan ”kolmas käsi”

Lääkkeetön ja kivuton – helppo vaihtoehto kipulääkkeille

Turvallinen – voidaan turvallisesti käyttää päälaelta jalkapohjiin

Cryonic-laitteesta paineella tuleva n. -78°C-asteinen hiilidioksidisuihku jäähdyttää kudoksen nopeasti sekä stimuloi ihon hermoreseptoreita käynnistäen luontaiset parantumismekanismit.

Cryonic-kylmähoitolaitteessa oleva lämpötilan merkkivalo kertoo ihon lämpötilan, joten huippukylmähoitoa on turvallista ja vaivatonta käyttää myös esim. osana valmennusta palautumisen nopeuttamiseen ja urheiluvammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Siten vähentäen ja lyhentäen myös valmennustaukoja. Hiilidioksidin antibakteeriset ominaisuudet ovat hyödyllisiä esim. leikkausten jälkihoidossa

Lue lisää

_____________________________________________________________________

LÄÄKINNÄLLISTEN HOITOSUKKIEN JA -HIHOJEN MITTAUS JA TOIMITUS

Lääkinnälliset hoitosukat ja -hihat ovat raajojen ympärys- ja pituusmittojen mukaan valmistettavia tuotteita, joiden hoitopaine kevenee asteittain äärialueilta vartaloa kohden. Niitä voidaan käyttää turvotuksen hoitoon, suonikohjujen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Hoitotuloksen kannalta on olennaista, että kompressiosukan tai -hihan mitoitus on oikea. Tuotteet otetaan käyttöön vähitellen, jolloin keholle jää aikaa tottua paineeseen ja sen vaikutuksiin. Saavutettujen tulosten säilyttämiseksi puristusvoimansa ja elastisuutensa menettänyt kompressiosukka tulisi uusia noin kaksi kertaa vuodessa.

Kompressiotuotteita käytetään verenkiertohäiriöiden ja lymfaattisen turvotuksen hoidossa. Kompressiolla lisätään kudoksien painetta, jolloin laskimoveren ja lymfanesteen kierto tehostuu. Hoitosukat ja -hihat puetaan päälle mahdollisimman pian heräämisen jälkeen, jolloin turvotus on vähäisimmillään. Kompressiohoidon tuloksena turvotus pysyy kurissa ja sen myötä myös mahdollinen raajojen kipukin vähenee.

Hoitosukkia ja -hihoja saa eri puristusluokissa ja ne voidaan mitoittaa halutun pituisiksi. Puristusvoima ja malli määräytyvät lääkärin suosituksen, asiakkaan oireiden ja otettujen mittojen perusteella.

Lue lisää

 • NIVELTUKIEN JA ORTOOSIEN JÄLLEENMYYNTI
 • PIENAPUVÄLINEIDEN JÄLLEENMYNTI